Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujundava hindamise põhimõtteid järgides koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamine on mitteeristav. Õpingute lõpetamist kinnitab väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. Tunnistuse väljastamise aluseks on sooritatud iseseisvad tööd ning kaitstud äriplaan.  Juhul kui õpilane ei saavutanud õpiväljundeid või ei sooritanud iseseisvaid töid, kuid läbis vähemalt 50 % ettenähtud õppekavast , väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.
Tunnistused ja tõendid sisaldavad järgmist infot: koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood; täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood; majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis; õppekava nimetus; täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.
Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja poolt.