Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde esitamine, mis on välja toodud õppekava juures. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning sõltuvalt õppekavast ka lõputöö esitamise põhjal. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50%  ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.
Tunnistused ja tõendid sisaldavad järgmist infot: koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;õppekava nimetus; täienduskoolituse toimumise aeg ja maht; tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.
Tunnistusel või selle lisas märgitakse lisaks omandatud õpiväljundid ja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse täienduskoolitusasutuse pidaja poolt.