ÄRIPLAANI KOOSTAMINE KOOS PERSONAALSE NÕUSTAMISEGA

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE KOOS PERSONAALSE NÕUSTAMISEGA

Õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht 120 akadeemilist tundi:

– 56 kontakttundi Zoomis
– 64 tundi iseseisvat tööd

HIND : 1229.76  eurot

Koolituse sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 
Alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma äriplaani alaseid teadmisi ja oskusi parandada.Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma uus teenus/toode. Õppe alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu ning eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Vajalikud on arvuti või nutiseade koos mikrofoni ja kaameraga ning internetiühendus. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis.

Koolituse eesmärk on anda ettevõtjatele, ka alustavatele – vajalikud baasteadmised äri planeerimisest ja äriplaani koostamisest ning juhendada koolituse käigus valmiva personaalse äriplaani koostamist ja vormistamist.  

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu

  • oskab äriidee realiseerimiseks valida sobiva metoodika äri planeerimiseks ja äriplaani koostamiseks;
  • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
  • analüüsib oma toote/teenuse vajadust ja planeeritavat sortimenti;
  • analüüsib turgu, kliente ja oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
  •  tunneb finantsplaneerimise põhimõtteid;
  • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega

Kursusel läbitakse alljärgnevad teemad:

Äri planeerimine, regulatsioon
Ettevõtte elutsüklid ja kaasnev äriplaani vajadus. Ettevõtte kasv ja sellega seotud probleemid väikeettevõtluses. Olulised juriidilised aspektid.

Äriidee arendamine   
Äriidee, selle valiku kriteeriumid, ärimudelid. Äriidee arendamine. Visioon, missioon ja eesmärgid. Teenusmajandusühiskond. Tarneturgudel pakutavad teenused. Põhitegevusega seotud teenused, tugiprotsessid ja teenused, mida võimalik osta. Teenuse disain väikeettevõtluse idee arendamisel. Teenuse sisseost. Enda töö käsitlused -millised tööülesanded tuleb ettevõtjana täita (töö kaardistus) ja teenuse sisseostu plaan 3 a lõikes. Innovatsioon, äriplaani eristumise lähtekohad. Eesti uuenduslike ja innovaator-ettevõtete praktika, toetavad uuringud.

Äriplaani koostamine ja finantsprognoosid
Äriplaani struktuur ja koostamise põhimõtted. Äriplaanis esinevad peamised probleemid ja vead ja nende ennetamise võimalused. Turg, konkurents, turundus, hinnastamine. Toote ja põhiprotsesside (s.h arveldamine) kirjeldamine. Ettevõtte tegevuskava. Personaliplaan. Äriplaani lisad. Finantsprognooside koostamine (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne).

Turg ja tegevuskeskkond Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid (majandus-, sotsiaalne-, tehnoloogiline-, looduslik keskkond; mikrotegurid- tarnijad, koostööpartnerid, vahendajad, huvigrupid, konkurendid, tarbijad/kliendid). Turuanalüüs, klientide segmenteerimine ja profileerimine; tüüpklientide kirjeldused ja vajaduste analüüs. Konkurentide analüüs, konkurentsieelised. Riskianalüüs (ohtude ja nõrkuste kaardistamine, nende hindamine ja maandamise/ennetamise võimalused. SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud).

Toode, teenus ja põhiprotsessid, tarneahel
Toode ja teenus. Tootearendus, toote elutsükkel ja innovatsioon. Garantii. Tootmise ja teenindamise põhiprotsessid ning tarnimine. Erinõuetega tegevusalad (litsentsid, majandustegevusteated, tegevusload jt). Kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamise võimalused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes.

Turundus ja müük
Turundusplaan äri planeerimisel. Turundus kui turuteadus ja seosed – turu analüüs, positsioneerimine konkurentsi taustal. SIhtturundamine. Turunduskommunikatsioon. Turundusmeetmestik, 7P, 4C, 4A. Kaasaaegne turundus. Interneti ja sotsiaalmeedia turunduse alused. Erinevad sotsiaalmeedia kanalid. Veebileht ja e-kaubanduse võimalused turundamisel ja müümisel. Erinevad platvormid ja nende hinnad. Digiturunduse (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube jt) kujundustööriistad. Meiliturundus ja selleks kasutatavad tarkvarad. Sisuturundus ja reklaamartikkel ja nende erinevused. Toote ja teenuse väärtuspakkumine. Brändi juhtimine. E-pood ja selle loomise võimalused, platvormid ja alternatiivid. Kampaaniate loomine.

Töökorraldus äri planeerimisel
Personali planeerimine äriplaanis. Tööõigus ja teenuse sisseostu kulu.

Õppemeetodid:

Kursus viiakse läbi zoomis grupiloengutena, lahendades mini-loengute vahele praktilisi ülesandeid; analüüsides erinevaid ettevõtluse praktilisi näiteid, kaasusi ja äriplaaniga seonduvaid teemakäsitlusi. Toimub eneseanalüüside, testide ja ülesannete lahendamine ning diskussioon  ja arutelud/kombineeritud teema-loengutena. Individuaalne-personaalne nõustamine (zoomis) nii ettevõtlusega alustamiseks kui äriplaani koostamiseks.

Iseseisva töö kirjeldus ja hindamine:

Iseseisvaks tööks antakse juhised iga nädal uue äriplaani peatüki koostamiseks (tähtajalise ülesandena). Iga kodutöö etapi järel toimub protsessiline hindamine (antakse hinnanguid ja soovitusi parandusteks vastavates peatükkides individuaalselt). Kasutatakse mitteeristavat hindamist, samas andes hinnanguid erinevatele äriplaani osadele kui ka lõpus terviklikule äriplaanile.

Õppematerjalid
Peamised õppematerjalid, Vahtramäe, E. 2023:

– Tööleht: Äriidee kriitilise hindamise ülesanne.

– Äriplaani koostamine, metoodiline õppekonspekt. Praktiliste ülesannete kogumik.

– Äriidee ja selle arendus. Toode-teenus, selle arendus. Konspekt –praktilised ülesanded.

– Turunduse alused konspekt.

– Toetavad esitlused (kättesaadavad ka googles).

Õppekeskkonna kirjeldus: vaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujundava hindamise põhimõtteid järgides koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamine on mitteeristav. Õpingute lõpetamist kinnitab väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. Tunnistuse väljastamise aluseks on sooritatud iseseisvad tööd ning kaitstud äriplaan. Juhul kui õpilane ei saavutanud õpiväljundeid või ei sooritanud iseseisvaid töid, kuid läbis vähemalt 50 % ettenähtud õppekavast , väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas, ettevõtluse ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.