Ettevõtluskoolitus personaalse äriplaani koostamisega

Õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht 180 akadeemilist tundi:

 -120 kontakttundi Zoomis, kus auditoorse töö tunnid on lõimitud praktiliste ülesannetega
–  60 tundi koolitaja poolt tagasisidestatud iseseisvat tööd äriplaani koostamiseks

HIND : suvine soodushind 1800 eurot (tavahind 2160 eurot) kehtib kuni 31.12.2023

Kursuse kogumaht 140 akadeemilist tundi:

 – 80 kontakttundi Zoomis, kus auditoorse töö tunnid on lõimitud praktiliste ülesannetega
–  60 tundi koolitaja poolt tagasisidestatud iseseisvat tööd äriplaani koostamiseks

HIND : 1440 eurot

Koolituse sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 
Alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi või alustada tegutsemist ettevõtjana. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või soov arendada välja oma uus teenus/toode.
Õppe alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu ning eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Vajalikud on arvuti või nutiseade ning internetiühendus. Samuti ka algteadmised arvuti teksti- ja tabeltöötlusprogrammidest, kuna iseseisev töö ja äriplaan koostatakse arvutis.

Koolituse eesmärk on anda alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised firma asutamisest, käivitamisest ja toimimisest ning juhendada koolituse käigus valmiva personaalse äriplaani koostamist ja vormistamist.  

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu

  • oskab realiseerida äriideed sobivas ettevõtlusvormis;
  • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja oma äriideed;
  • analüüsib oma toote/teenuse vajadust;
  • analüüsib oma ettevõtte toote/teenuse arendusvõimalusi, planeerib ja eelarvestab turundusplaani;
  • tunneb raamatupidamise põhimõtteid;
  • koostab oma ettevõtte äriplaani koos finantsprognoosidega

Kursusel läbitakse alljärgnevad teemad:

Ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja

Ettevõtlus, ettevõtja, ettevõtlikkus. Ettevõtja roll majanduses. Ettevõtluse arengu ülevaade läbi ajaloo ja kaasajal. Ettevõtja isikuomadused, ettevõtjaks arenemine. Isikususetestid ja eneseanalüüs. Ettevõtluse olemus ja eesmärk, ettevõtlusest Eestis.

Ettevõtluse toetamine ja regulatsioon, äriõigus
Ettevõtlusvormid: FIE, jt äriühingud, eelised, puudused, vastutus. Ettevõtte elutsüklid. Ettevõtte kasv ja sellega seotud probleemid väikeettevõtluses; uuringud “Ettevõtte probleemid Eestis”Äriõigus ja ettevõtte asutamine. Olulised juriidilised aspektid ettevõtte asutamisel: osaühingu olemus, ärinime valimine, asutamine (kiir- ja tavamenetlus), EMTAK, MTR, põhikiri ja selle sisu, juhatuse ja osanike pädevus; OÜ lõpetamine. OÜ asutamine e-menetluses.Ettevõtja toetuse taotlemise võimalused (EVAT, RTK, EAS, PRIA jt), tugisüsteemid EAS ja MAK jt infokanalid. Muud olulised õigusaktid (TTOS, RPS, TLS, VÕS, IKS jt). Lepinguõiguse käsitlused väikeettevõtluse taustal. Erinõuetega tegevusalad.

Äriidee arendamine   
Äriidee, selle valiku kriteeriumid, ärimudelid. Äriidee arendamine. Visioon, missioon ja eesmärgid.
Teenusmajandusühiskond. Tarneturgudel pakutavad teenused. Põhitegevusega seotud teenused, tugiprotsessid ja teenused, mida võimalik osta. Teenuse disain väikeettevõtluse idee arendamisel. Teenuse sisseost. Enda töö käsitlused -millised tööülesanded tuleb ettevõtjana täita (töö kaardistus) ja teenuse sisseostu plaan 3 a lõikes. Innovatsioon, äriplaani eristumise lähtekohad. Eesti uuenduslike ja innovaator-ettevõtete praktika, toetavad uuringud.

Äriplaani koostamine
Äriplaani struktuur ja koostamise põhimõtted. Äriplaanis esinevad peamised probleemid ja vead ja nende ennetamise võimalused. Turg, konkurents, turundus, hinnastamine. Toote ja põhiprotsesside (s.h arveldamine) kirjeldamine. Ettevõtte tegevuskava. Personaliplaan. Äriplaani lisad. Finantsprognooside koostamine (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne).

Turg ja tegevuskeskkond
Ärikeskkond kui tegevuskeskkond. Makro- ja mikroaspektid (majandus-, sotsiaalne-, tehnoloogiline-, looduslik keskkond; mikrotegurid- tarnijad, koostööpartnerid, vahendajad, huvigrupid, konkurendid, tarbijad/kliendid). Turuanalüüs, klientide segmenteerimine ja profileerimine; tüüpklientide kirjeldused ja vajaduste analüüs. Konkurentide analüüs, konkurentsieelised. Riskianalüüs (ohtude ja nõrkuste kaardistamine, nende hindamine ja maandamise/ennetamise võimalused. SWOT analüüs (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud).

Toode, teenus ja põhiprotsessid, tarneahel
Toode ja teenus. Tootearendus, toote elutsükkel ja innovatsioon. Garantii. Tootmise ja teenindamise põhiprotsessid ning tarnimine. Erinõuetega tegevusalad (litsentsid, majandustegevusteated, tegevusload jt). Kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamise võimalused. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes.

Turundus, turundusplaan ja müük
Turundusplaan äri planeerimisel. Turundus kui turuteadus ja seosed – turu analüüs, positsioneerimine konkurentsi taustal. SIhtturundamine. Turunduskommunikatsioon. Turundusmeetmestik, 7P, 4C, 4A. Turundusmeetmestiku planeerimine äriplaanis ja ettevõtte käivitamisel. Kaasaaegne turundus. Interneti ja sotsiaalmeedia turunduse alused. Facebooki turundus. Facebook ärilehe loomine. Facebooki turunduse strateegia. Facebooki sisuloome. Instagrami ja influencerturundus.  Instagram: ärileht, turunduse strateegia, sisuloome.
Google: vajalikud tööriistad, SEO ja SEM.
Veebileht ja e-kaubanduse võimalused turundamisel ja müümisel. Erinevad platvormid ja nende hinnad.
YouTube ja videoturundus. YouTube konto loomine ja võimalused. Orgaanilise sisu loomine. Reklaamivõimalused. Sisuturundus ja reklaamartikkel ja nende erinevused.  Sisuturunduse võimalused läbi erinevate kanalite. Toote ja teenuse väärtuspakkumine. Brändi juhtimine. Traditsiooniline turunduse kanalid ja võimalused. E-pood ja selle loomise võimalused, platvormid ja alternatiivid. Videoturunduse tehnikad, monteerimine ja tasulised võimalused. Digiturunduse (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube jt) kujundustööriistad. Eneseväljendusoskus.
Meiliturundus ja selleks kasutatavad tarkvarad. Reklaam Google otsingumootoris, Google Analytics.
Kampaaniate loomine. Ettevõtte investeeringuplaan, ressursid. Rahastamisvõimalused ja plaani koostamine erinevatele rahastajatele.

Töökorraldus ja tööõiguse käsitlus
Personali planeerimine. Tööõigus (töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu olemus ja erisused, sõlmimine, õigused ja kohustused). Tööjõukulu plaan. Tööjõukulude arvestus ja töötajatega seotud maksud ning maksed. Teenuse sisseostu kulu.

Raamatupidamine, maksundus
Omahinna arvutamine (kulude planeerimine ja amortisatsiooni arvestamine). Müügihinna planeerimine ja arvutamine. Arveldamise võimalused, käibemaks ja käibemaksukohustuslane. Raamatupidamise põhialused; raamatupidamise ja maksunduse praktiliste ülesannete lahendamine. Ettevõtte investeeringuplaan, ressursid. Rahastamisvõimalused ja plaani koostamine erinevatele rahastajatele. Äriõigus ja ettevõtte asutamine. Olulised juriidilised aspektid ettevõtte asutamisel. Lepingute sõlmimine, sisu, lõpetamine. Erinevate lepingute tüübid. Maksunduse alused.

Õppemeetodid:
Kursus viiakse läbi zoomis grupiloengutena, lahendades mini-loengute vahele praktilisi ülesandeid; analüüsides erinevaid ettevõtluse praktilisi näiteid, kaasusi ja äriplaaniga seonduvaid teemakäsitlusi. Toimub eneseanalüüside, testide ja ülesannete lahendamine ning diskussioon  ja arutelud/kombineeritud teema-loengutena. Individuaalne-personaalne nõustamine (zoomis) nii ettevõtlusega alustamiseks kui äriplaani koostamiseks.

Iseseisva töö kirjeldus ja hindamine:
Iseseisvaks tööks antakse juhised iga nädal uue äriplaani peatüki koostamiseks (tähtajalise ülesandena). Iga kodutöö etapi järel toimub protsessiline hindamine (antakse hinnanguid ja soovitusi parandusteks vastavates peatükkides individuaalselt).


Õppematerjalid
Peamised õppematerjalid, Vahtramäe, E. 2021:

– Ettevõtluse baaskonspekt ja ülesanded.

– Tööleht: Äriidee kriitilise hindamise ülesanne.

– Äriplaani koostamine, metoodiline õppekonspekt. Praktiliste ülesannete kogumik.

– Äriidee ja selle arendus. Toode-teenus, selle arendus. Konspekt –praktilised ülesanded.

– Turunduse alused konspekt.

– Raamatupidamise ja maksunduse ülesanded.

– Toetavad esitlused (kättesaadavad ka moodles).


Õppekeskkonna kirjeldusvaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kujundava hindamise põhimõtteid järgides koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul kokkuvõtvalt esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamine on mitteeristav. Õpingute lõpetamist kinnitab väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. Tunnistuse väljastamise aluseks on sooritatud iseseisvad tööd ning kaitstud äriplaan. Juhul kui õpilane ei saavutanud õpiväljundeid või ei sooritanud iseseisvaid töid, kuid läbis vähemalt 50 % ettenähtud õppekavast , väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas, ettevõtluse ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.