Tööalane inglise keel B2-C1 tasemele

Õppekava nimetus
Tööalane inglise keel B2-C1 tasemele

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Keeleõpe. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK
Koolituse lõpuks on õppija omandanud keeleoskustaseme C1- vilunud keelekasutaja

ÕPIVÄLJUNDID
Koolituse lõpuks õppija:
* mõistab teavet erinevatel teemadel ja saab aru uute teemade sisust
* mõistab ja kasutab tööga seotud tekste ja koostab tööga seotud tehnilisi juhendeid
* oskab vestelda erinevatel teemadel.
* oskab kirjeldada üksikasjalikult sündmusi ja oma kogemusi ja samuti põhjendada oma seisukohti ja argumenteerida
* mõistab pikemaid ja keerukamaid arutelusid ja ettekandeid ning suudab teha nendest põhjalikke kokkuvõtteid
* kirjutab keerukaid tekste ja mõistab lihtsamat teadus- ja ilukirjandust

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
B2-C1 taseme kursusel osalemise eelduseks on omandatud B1 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi.

Õppe kogumaht , selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
MAHT:
140 akadeemilist tundi, millest 80 ak/h on auditoorset tööd ja 60 ak/h iseseisvat tööd.

HIND 1200 eurot

ÕPPEKESKKOND
Koolitused toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena Zoomi veebikeskkonnas. Osalejal on vaja arvutit või nutiseadet ning internetiühendust.
Koolituse alguses veendutakse, et õppijad oskavad Zoomi keskkonda kasutada ja vajadusel neid juhendatakse.

ÕPPEVAHENDID
Õppevahendid sisalduvad kursuse hinnas. Õpiku ja töövihiku juurde kuulub ka veebikeskkond, mida õppija saab kasutada 2 aastat.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
ÕPPEPROTSESS:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

ÕPPE SISU
Enesetutvustus
Suhtlemine. Tervitamine ja viisakusväljendid.
Pere ja sugulased. Pere traditsioonid. Hobid.
Elukoha kirjeldamine, elulaad, majapidamine.
Elukutse, amet, töö
Töökohad. Töötamise viisid.
Oma töö tutvustamine.
Äri eri kultuurides.
Telefoniga rääkimise väljendid.
Ametikirjad, e-mailid – pöördumised ja vastamised, pakkumised.
Tööle kandideerimise dokumendid (CV, kaaskiri, motivatsioonikiri)
Tööintervjuu
Tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine
Töötingimused ja töökeskkond
Koolitused
Töökultuur, missioon, visioon, eesmärgid
Töötaja õigused ja kohustused.
Töökoosolekud ja läbirääkimised.
Arvamuste avaldamine. Arutelu tehnikad.
Presentatsioonid.
Väliskülaliste võõrustamine.
Klienditeenindus.
Müük ja turundus.
Tooted ja brändid.
Aktuaalsed sündmused
Päevakajaline info, sündmused, poliitilised seisukohad, massimeedia.
Inimeste suhted ühiskonnas
Majandus ja õigussuhted. Turvalisus ja kuritegevus. Rahaasjad, arved. Investeerimine ja säästmine. Maksud. Era- ja töösuhete sõlmimine.
Teenindus ja kaubandus
Posti- ja pangateenused, kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused, e-teenused.
Taaskasutus. Kõneetikett teenindusasutustes.
Vaba aeg ja meelelahutus
Harrastused, lõõgastushetked, vaba aja veetmise võimalused, meelelahutusüritused. Vestlus raamatutest, filmidest, kultuuri- ja spordiüritusest. Raadio- ja telesaadete jälgimine ning ajakirjanduse, ilu- ja tarbekirjanduse lugemine. Rekreatsioon. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine, reisimine.
Haridus ja kultuur
Koolikorraldus. Tasemeharidus. Huviharidus. Täienduskoolitus. Õppimisvõimalused välismaal. Õppija areng. Erinevad rahvuskultuurid. Kombed ja tavad. Tähtpäevad.

Reisimine
Liiklusvahendid nüüd ja vanasti. Liikluseeskirjad. Unistuste reis. Oma reisieelistuste põhjendamine; pretensioonide esitamine, nõuded ja kaebused, tänu avaldamine meeldiva teeninduse eest; meeldejäävate reisielamuste ja vaatamisväärsuste kirjeldamine. Tee küsimine ja tee juhatamine. Linnaplaanid. Transpordi- ja reisiteenused. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus.
Tervis
Enesetunne ja kaebused, tervislik seisund, heaolu ja elustiil. Arsti vastuvõtt, ravi ja protseduurid, spaa teenused, haigused ja nende ennetamine, tervislik eluviis. Raviteenused. Tervisealased nõuanded, Õnnetusjuhtumi kirjeldus
Keskkond
Maa- ja linnaelu, kodukoha loodus ja vaatamisväärsused, säästlik eluviis, loodushoid, ilm ja kliima. Ilmastikuolud. Jäätmemajandus. Linnud, loomad, taimed.
Toitumine
Söök, jook, toiduainete ost, pere ja kodukandi igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, maitseelamused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed. Kohvikud
ja restoranid, nende võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused, tervislik toitumine.

Keeleteadmised
* Sõnade moodustamine kasutades ees- ja järelliiteid
* Ühendtegusõnad
* Mineviku, oleviku ja tuleviku ajavormid aktiivis ja passiivis
* Tingimuslaused
* Tegevus- ja seisunditegusõnad
* Kaudsed küsimused ja kaudne kõne
* Modaalverbid
* Abstraktsed ja konkreetsed tegusõnad
* Artiklid
* Arvsõnad
* Omadus- ja määrsõnad
* Eessõnad
* Piiritletud ja piiritlemata täiendlaused
* Sidesõnad

Õppemeetodid ja õppematerjalid
ÕPPEMEETODID:
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, rollimängud, videote vaatamine ja analüüsimine, paaris- ja grupitööd.

Iseseisev töö: sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust kirjalike harjutuste tegemine, pikemate tekstide kirjutamine, esitluste koostamine ja ettekanne.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:
Dubica, I., Hogan, M. „Business Partner B2“,
Dubica, I., Hogan, M. „Business Partner C1“
Soars, L., Soars, J., Hancock, P. “Headway Upper Intermediate 5th Edition”,
Student’s book, Workbook. Oxford University Press
Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Lambert, J. “English File Advanced 4th Edition”,
Student’s book, Workbook. Oxford University Press.
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
LÕPETAMISE TINGIMUSED
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, st vastavalt hindamiskriteeriumitele. Kirjalik ja suuline test hõlmavad kursusel läbitud teemasid.

HINDAMISMEETOD
Kirjalik test ja suuline vestlus, mis hõlmavad läbitud teemasid.

HINDAMISKRITEERIUMID
● Kuulamine/rääkimine – osaleb aruteludes ja intervjuudes, koostab ettekandeid, kirjeldab tele- ja raadiouudised ja podcaste
● Lugemine/kirjutamine – analüüsib ilu- ja teaduskirjandust, kasutab kesktaseme keerukamat grammatikat ja sõnavara
● Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, selgitab oma seisukohti aktuaalsetel teemadel tuues välja eri arvamuste poolt- ja
vastuargumendid
● Kirjutamine – koostab pikki ja detailseid kirju,  aruandeid  või arvamuslugusid, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste olulisi aspekte, või esseesid, aruandeid vms, milles kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti.

Väljastatavad dokumendid
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

Koolitaja kvalifikatsioon
Inglise filoloogi või inglise keele õpetaja haridus ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 360 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitamise aeg
16.02.2024