Projektijuhtimine (veebipõhine õpe Skypes või auditoorne õpe Peetri 26a tartus)

120 akadeemilist tundi (reaalajas Skype´s toimuvad veebipõhised kontakttunnid või auditoorne õpe Peetri 26a Tartus)

Koolitajad: Kaide-Liis Suurväli, Eva Vahtramäe

Kursus toimub 02.10.20- 18.12.20 (veebipõhine õpe), 02.10.20-29.01.21 (auditoorne õpe)

Kursuse hind 1800 eurot

Kursuse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest veebipõhiste kontakttundide arv on 120 akadeemilist tundi.


Projektijuhtimise koolituse teemad:

Projekti eurotaha taotluse ettevalmistamine

Projektijuhi 10 käsku

Investeerimisprojekti hindamine

Projektirahandus ja eelarvestamine

Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised

Projekti kohandamine keskkonnaga

Inimeste juhtimine projektis

Projektijuhtimise protsesside läbiviimine

Projekti mõiste, olemus ja struktuur

Eeltööd enne projekti kirjutamist

Projekti vajalikkuse põhjendamine

Probleemid ja nende kaardistamise meetodid.

Projekti eesmärkide püstitamine, probleemide ja eesmärkide analüüs

WBS

Projekti lõuendite tahvel, projekti kavandi koostamine

Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad

Projekti tegevuskava koostamine

Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid

Loogiline raammaatriks ja meetodid.

Projekti riskianalüüs.

Projekti juhtimine ja teostamine.

Projekti meeskond. Grupiprotsessid

Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises

Tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon.

Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Projekti kohandamine keskkonnaga

Tellija eesmärkide kirjeldamine projekti jaoks

Projekti juhtimisstruktuuri moodustamine

Projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega

Võimu ja huvide kasutamine

Projekti mõjutavate kultuuriliste erisuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine

Inimeste juhtimine projektis

Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine

Usalduse saavutamine

Sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine

Isiklike suhete loomine ja kaasamine

Meeskonnatöö juhtimine

Konfliktide ja kriiside haldamine

Loovustehnikate kasutamine

Läbirääkimiste pidamine

Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine

Projektijuhtimise protsesside läbiviimine

Projekti protsesside plaanimine

Nõuete täpsustamine eesmärkidest lähtuvalt

Projekti ulatuse juhtimine

Aja juhtimine

Kommunikatsiooni juhtimine

Kvaliteedi juhtimine

Finantsjuhtimine

Projekti ressursside juhtimine

Alltöövõtu ja hangete korraldamine

Projekti elluviimine, kontroll ja aruandlus

Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised

Projekti kohandamine keskkonnaga

Põhilised eksimused projektide koostamisel (näidisprojektide analüüs)

Finantseerimisallikad

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu:

Teab projektijuhtimisega seotud põhimõisteid ja -kontseptsioone ning nende rakendusvõimalusi erinevates organisatsioonides ja protsessides

Teab individuaalseid ja organisatsioonilisi projektijuhtimise kompetentsimudeleid

Teab projekte teostavate organisatsioonide siseste ja vaheliste suhete toimimist selgitavaid teooriaid ning vastavate struktuuride toimimise printsiipe

Teab projektikavade ja äriplaanide põhilisi komponente ja nende seoseid ning mõistab projektiomaniku rolli olemust.

Oskab analüüsida organisatsiooni ärivajadusi ja/või äriideed ning määratleda neile vastavaid projekte (programme), mis sobivad organisatsiooni projektiportfelli.

Valdab erialaseid põhimõisteid ja meetodeid ja oskab neid rakendada

Teab võimalusi ja vahendeid protsesside ümberkujundamiseks indiviidi ja organisatsiooni tasemel

Oskab leida ja sõnastada äriidee ja koostada ja teostada projekti

Oskab analüüsida, planeerida ja korraldada organisatsiooni tegevust

Oskab analüüsida ja juhtida oma käitumist, tegutseda iseseisvalt ja grupis

Väärtustab meeskonna- ja koostööd ning kokkulepetest kinnipidamist

On võimeline võtma vastutust ja langetama otsuseid

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid:

Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)

Projektijuhtimine (2005- võrguteavik) ÄP Kirjastus

Perens, A. (2001 või 1999) Projektijuhtimine. Tallinn, Külim

Goldratt, E. (1999) Kriitiline ahel. Tallinn

Õppekeskkonna kirjeldus. 
Koolitusklassid asuvad Tartuss aadressil Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos paljundusmasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse jooksul koostab õppija äriplaani, mille kaitseb kursuse lõpus.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja kaitsnud äriplaani. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.Tõendi allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad erialast haridust, täiskasvanute õpetamise ja/või projektijuhtimise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019