Ettevõtluskoolitus äriplaani koostamisega (veebipõhine õpe)

80, 120 või 160 akadeemilist tundi (minigrupp)

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Kursus toimub:  

11.12-28.02

18.12-28.02

28.12-28.02

04.01-28.02

Kursuse hind: 1200€ (80 veebipõhist kontakttundi Skype´s), 1800€ (120 veebipõhist kontakttundi Skype´s)


Ettevõtluskoolituse teemad:

Ettevõtja isikuomadused ja mõtteviis- miks hakata ettevõtjaks, ettevõtlikkus

Karjääri planeerimine

Ettevõtluse olemus, põhimõisted, ülesanded, vormid

Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine

Kohaliku ärikeskkonna tutvustamine

Ettevõtlusega alustamine- ettevõtte asutamiseks vajalikud sammud (registreerimine, litsentsid ja tegevusload)

Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine

Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Rahastajate ootused äriplaanile

Olulised infokanalid ja tugistruktuurid ettevõtjale 

Ettevõtte juriidilised vormid ja nende erinevused

Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

Ettevõtluse rajamise etapid, võimalikud ebaõnnestumise põhjused

Äriidee valik, valikute hindamine ja äriidee kirjeldamine

Äriidee analüüs, edasiarendamine ja hindamine, äriideest äriplaanini

Ärimudeli, ärilise vajaduse ja strateegilise põhjenduse kaardistamine

Ettevõtte käivitamise tegevuskava koostamine

Turu-uuring, toode või teenus, tegevusala valik

Takistused ettevõtluses, ettevõtlusega seotud hirmud ja uskumused

Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine

Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur, ettevõtluskeskkonna analüüs

Äriplaani hindamise kriteeriumid

Ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada

Ettevõtte tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja riskide kaardistamine (SWOT-analüüs)

Riskitegurite hindamine ja maandamine ettevõtluses, riskianalüüs

Unikaalne müügiargument

Toode ja tootearendus. Toote ja teenuse liigid ja nende kirjeldamine sihtrühma vajadustest lähtuvalt, toote ja teenuse arendamine, tootmise ja teenindamise põhiprotsess, toote ja teenuse müük ja viimine kliendini, järeltegevused

Hinnakujundus, omahinna ja müügihinna arvutamine

Kliendirühmad ja kliendi persoona, klientide leidmine ja sihtrühma määratlemine

Teenindus ja kliendisuhtlus, kliendi rahulolu

Ärisuhted, koostöö võimalused

Turu iseloomustus, konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentide analüüs

Koostööpartnerid ja müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku

Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine

Facebooki turundus

Personal ja juhtimine

Värbamisallikad, -tegevused, Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine

Ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused), tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks, personalidokumentide koostamine ja haldamine

Motivatsiooni loomine tööl, enesemotivatsioon

Äriseadustik, õigusaktidega sätestatud nõuded

Lepinguõigus (töölepinguseadus, võlaõigusseadus;tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, laenuleping; lepingute sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)

Raamatupidamise algteadmised

Maksunduse alused: tööjõumaksud, käibemaks, TSD, KMD

Töötasu, tööaeg, puhkeaeg, puhkus ja tööjõukulude arvestamine

Finantsplaneerimine ja – analüüs (müügiprognoos, -tulud, käivituskulud, tegevuskulud, kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude prognoos, investeeringute planeerimine ja rahastamine)

Töökeskkond- Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

Dokumendihaldus – äritegevuse alustamiseks vajalikud dokumendid

Nõuanded äriplaani kirjutamiseks, enamlevinud vead äriplaanides ja kuidas neid ennetada

Individuaalne konsultatsioon, äriplaanide esitlused, koolitaja tagasiside ja nõuanded

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu:

mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi

omab ülevaadet äritegevuse võimalustest

teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid

teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida

orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel

saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast

  tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani

oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist

oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada

tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid

oskab leida rahastamisallikaid

teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada

teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid:

Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)

Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt

Maire Forsel Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks!

Õppekeskkonna kirjeldus. 
Koolitusklassid asuvad Tartuss aadressil Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos paljundusmasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse jooksul koostab õppija äriplaani, mille kaitseb kursuse lõpus.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja kaitsnud äriplaani. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.Tõendi allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad erialast haridust, täiskasvanute õpetamise ja/või ettevõtluskogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019