Ettevõtluskoolitus personaalse äriplaani koostamisega (veebipõhine õpe)

80 või 120 akadeemilist veebipõhist kontakttundi Skype’s

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Kursus toimub:  

11.12-28.02

18.12-28.02

28.12-28.02

04.01-28.02

Kursuse hind:

120AK (80 veebipõhist kontaktundi Skype’s) hind 1200€, kursus sisaldab 15 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamisega

180 AK (120 veebipõhist kontakttundi Skype’s) hind 1800€, kursus sisaldab 20 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamisega


Ettevõtluskoolituse õppekava:

 • Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine
 • Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid
 • Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs
 • Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid
 • SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud
 • Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks
 • Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside
 • Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt
 • Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped
 • Konkurentide analüüs, konkurentsieelised
 • Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi
 • Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega
 • Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “EI”

Ettevõtja isikuomadused ja mõtteviis- miks hakata ettevõtjaks, ettevõtlikkus

Ettevõtlusega alustamine- ettevõtte asutamiseks vajalikud sammud (registreerimine, litsentsid ja tegevusload)

Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine

Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Rahastajate ootused äriplaanile

Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik

Äriidee valik, valikute hindamine ja äriidee kirjeldamine

Ärimudeli, ärilise vajaduse ja strateegilise põhjenduse kaardistamine

Ettevõtte käivitamise tegevuskava koostamine

Turu-uuring, toode või teenus, tegevusala valik

Takistused ettevõtluses, ettevõtlusega seotud hirmud ja uskumused

Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine

Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur, ettevõtluskeskkonna analüüs

Äriplaani hindamise kriteeriumid

Ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada

Ettevõtte tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja riskide kaardistamine (SWOT-analüüs)

Riskitegurite hindamine ja maandamine ettevõtluses, riskianalüüs

Unikaalne müügiargument

Toode ja tootearendus. Toote ja teenuse liigid ja nende kirjeldamine sihtrühma vajadustest lähtuvalt, toote ja teenuse arendamine, tootmise ja teenindamise põhiprotsess, toote ja teenuse müük ja viimine kliendini, järeltegevused

Hinnakujundus, omahinna ja müügihinna arvutamine

Kliendirühmad ja kliendi persoona, klientide leidmine ja sihtrühma määratlemine

Teenindus ja kliendisuhtlus, kliendi rahulolu

Ärisuhted, koostöö võimalused

Turu iseloomustus, konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentide analüüs

Koostööpartnerid ja müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku

Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine

Facebooki turundus

Personal ja juhtimine

Motivatsiooni loomine tööl, enesemotivatsioon

Äriseadustik, õigusaktidega sätestatud nõuded

Lepinguõigus (töölepinguseadus, võlaõigusseadus;tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, laenuleping; lepingute sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)

Raamatupidamise algteadmised

Maksunduse alused: tööjõumaksud, käibemaks, TSD, KMD

Töötasu, tööaeg, puhkeaeg, puhkus ja tööjõukulude arvestamine

Finantsplaneerimine ja – analüüs (müügiprognoos, -tulud, käivituskulud, tegevuskulud, kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude prognoos, investeeringute planeerimine ja rahastamine)

Töökeskkond- Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes

Nõuanded äriplaani kirjutamiseks, enamlevinud vead äriplaanides ja kuidas neid ennetada

Äriplaanide esitlused, koolitaja tagasiside ja nõuanded

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu:

mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi

teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid

teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida

orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada

tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel

saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast

  tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja    teostatava äriplaani

oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada

tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid

oskab leida rahastamisallikaid

teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada

teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid:

Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)

Sirle Truuts “Eduka äriplaani koostamise valem”

Krista Suppi “Ettevõtlus õpik-käsiraamat”

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad erialast haridust, täiskasvanute õpetamise ja/või ettevõtluskogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019