Praktiline raamatupidamise koolitus algajatele

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht:

180 akadeemilist tundi (120 kontakttundi Zoomis, 60 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja : Kaide-Liis Luht

Hind : 1800 eurot/ 180 akadeemilist tundi

Eesmärk: Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning oskus korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, kuid sooviksid saada praktilisi teadmisi raamatupidamisest. Lisaks alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamist.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

  1. Ettevõtlus tervikuna blokk tuletab meelde olulised baasteadmised. Õppevideod on koostatud alustavatele ettevõtjatele, kuid siiski väga olulised juba tegutsevale ettevõtjale. Tihti on meie arusaam erinevatest mõistetest ettevõtluses lünklik ja need videod ühtlustavad selle info.
  2. Raamatupidamise teoreetiline teemablokk annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle bloki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.
  3. Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode blokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis. Nende videode vaatamise tulemusena on sul võimalik teha ära olulised toimingud oma ettevõtte raamatupidamises.

3.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
3.2 müügiarve koostamine
3.3 kuludokumentide sisestamine
3.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
3.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
3.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
3.7 põhivara arvestus ja sisestus
3.8 laoarvestuse kasutamine
3.9 pearaamatu kannete koostamine
3.10 e-arve aktiveerimise juhend
3.11 digilahendused raamatupidamises

  1. Personaliga seotud seadusandluse blokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.

4.1 Personali vajadus ja värbamine
4.2 Erinevad lepingud töötajatega
4.3 Tööohutus- ja tervishoiu nõuded ettevõttes

  1. Töötajatega seotud kannete tegemine Merit Palk programmiga blokk annab väga täpsed videojuhised, kuidas kasutada töötajate haldamiseks Merit Palk programmi.
  2. Majandusaasta aruande koostamise bloki eesmärgiks on juhendada igat osalejat reaalse ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija:
tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne;
oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
oskab korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust;
on läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja esitanud ära 5 kodutööd.

Õppe ajal tuleb esitada ära 5 kodutööd, mille kohta annab koolitaja videovestluse teel tagasisidet.

Õpetamise meetodid
Videoloengud, näited, praktiline töö ja esitatud kodutööd.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus: 
 Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus: vaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
 Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Koolituse läbib õpilane, kes annab tagasisidet iga õppevideo kohta ja lisaks esitab ära kõik 5 kodutööd. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse ka jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal.Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80% , aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.