Projektijuhtimine

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht:

180 akadeemilist tundi (120 kontakttundi Zoomis, 60 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja: Kaide-Liis Luht

Hind:  1800 eurot/ 180 akadeemilist tundi

Koolitusel läbitavad teemad:

Projekti euroraha taotluse ettevalmistamine.
Projektijuhi 10 käsku.
Investeerimisprojekti hindamine.
Projektirahandus ja eelarvestamine.
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Inimeste juhtimine projektis.
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine.
Projekti mõiste, olemus ja struktuur.
Eeltööd enne projekti kirjutamist.
Projekti vajalikkuse põhjendamine.
Probleemid ja nende kaardistamise meetodid.
Projekti eesmärkide püstitamine, probleemide ja eesmärkide analüüs.
WBS
Projekti lõuendite tahvel, projekti kavandi koostamine.
Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad.
Projekti tegevuskava koostamine.
Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
Loogiline raammaatriks ja meetodid.
Projekti riskianalüüs.
Projekti juhtimine ja teostamine.
Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
Tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon.
Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Tellija eesmärkide kirjeldamine projekti jaoks.
Projekti juhtimisstruktuuri moodustamine.
Projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega.
Võimu ja huvide kasutamine.
Projekti mõjutavate kultuuriliste erisuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine.
Inimeste juhtimine projektis.
Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine.
Usalduse saavutamine.
Sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine.
Isiklike suhete loomine ja kaasamine.
Meeskonnatöö juhtimine.
Konfliktide ja kriiside haldamine.
Loovustehnikate kasutamine.
Läbirääkimiste pidamine.
Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine.
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine.
Projekti protsesside plaanimine.
Nõuete täpsustamine eesmärkidest lähtuvalt.
Projekti ulatuse juhtimine.
Aja juhtimine.
Kommunikatsiooni juhtimine.
Kvaliteedi juhtimine.
Finantsjuhtimine.
Projekti ressursside juhtimine.
Alltöövõtu ja hangete korraldamine.
Projekti elluviimine, kontroll ja aruandlus.
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Põhilised eksimused projektide koostamisel (näidisprojektide analüüs).
Finantseerimisallikad

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:
Teab projektijuhtimisega seotud põhimõisteid ja -kontseptsioone ning nende rakendusvõimalusi erinevates organisatsioonides ja protsessides.
Teab individuaalseid ja organisatsioonilisi projektijuhtimise kompetentsimudeleid.Teab projekte teostavate organisatsioonide siseste ja vaheliste suhete toimimist selgitavaid teooriaid ning vastavate struktuuride toimimise printsiipe.
Teab projektikavade ja äriplaanide põhilisi komponente ja nende seoseid ning mõistab projektiomaniku rolli olemust.
Oskab analüüsida organisatsiooni ärivajadusi ja/või äriideed ning määratleda neile vastavaid projekte (programme), mis sobivad organisatsiooni projektiportfelli.
Valdab erialaseid põhimõisteid ja meetodeid ja oskab neid rakendada.
Teab võimalusi ja vahendeid protsesside ümberkujundamiseks indiviidi ja organisatsiooni tasemel.
Oskab leida ja sõnastada äriidee ja koostada ja teostada projekti.
Oskab analüüsida, planeerida ja korraldada organisatsiooni tegevust.
Oskab analüüsida ja juhtida oma käitumist, tegutseda iseseisvalt ja grupis.
Väärtustab meeskonna- ja koostööd ning kokkulepetest kinnipidamist.
On võimeline võtma vastutust ja langetama otsuseid.

Õppemeetodid:

Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud.

Iseseisva töö kirjeldus:
Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Projektijuhtimine (2005- võrguteavik) ÄP Kirjastus
Perens, A. (2001 või 1999) Projektijuhtimine. Tallinn, Külim
Goldratt, E. (1999) Kriitiline ahel. Tallinn
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Äriplaani koostamine Eesti Töötukassale
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus: 
Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus: vaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste töö tegemine. Lisaks on koostatud projekt lähtuvalt etteantud projekti vormist ning esitatud on kõik selle peatükid.Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud projekti alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50%  ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.